En bild på en kvinna som ska förklara vad likvidation är, ett glas med vatten står på bordet.

Vad är likvidation?

När ett aktiebolag upplöses och avvecklas sker en likvidation. Likvidationen innefattar att aktiebolagets tillgångar går till att betala av eventuella skulder och fördelning av överskott till aktieägarna.

Vad betyder likvidation?

Ordet likvidation har flera synonymer med olika inriktningar, med synonymerna kan vi enklare förstå till fullo vad likvidation är.
Synonymer till likvidation är avveckling av affärsrörelse, upplösning, nedläggning, utbetalning, erläggande av likvid och sen några lite mer skrämmande ord som undanröjande, avrättning och likvidering.

Så man kan enkelt sammanfatta det med att likvidation är att göra sig av med något, i vårt fall handlar det om göra sig av med bolaget och / eller lägga ner bolaget. Så kortfattat: man avvecklar bolaget.

Olika sätt att likvidera bolag på

En likvidation kan ske på olika sätt beroende på om bolagets bolagsstämma väljer att genomföra en frivillig likvidation eller genom tvångslikvidation på uppdrag från en domstol. Att bolagets årsstämma beslutar om frivillig likvidation kan exempelvis bero på att aktieägarna inte vill driva bolaget längre men heller inte vill sälja bolaget vidare. Då är frivillig likvidation ett smidigt sätt att upplösa aktiebolaget. Vid en tvångslikvidation tvingas bolaget till likvidation utan aktieägarnas kontroll. Det kan bland annat bero på att bolaget gjort sig skyldiga till regelbrott, till exempel desinformation om företagets struktur eller att bolag inte anmält en verkställande direktör till Bolagsverket. 

Frivillig likvidation

En man är glad efter att ha avvecklat sitt bolag genom frivillig likvidation

Vid en frivillig likvidation ska styrelsen kalla till bolagsstämma där ett beslut om likvidation ska röstas om. Vid röstning om likvidation gäller enkel majoritet bland de röstberättigade. Beslutet ska bland annat innehålla varför man vill genomföra en likvidation, när företaget planeras att avvecklas och eventuellt om förslag på likvidator (se info längre ned) finns. Att återkalla ett likvidationsbeslut går om stämman tidigare beslutat att likvidationen ska ske en senare dag än den dag då stämman äger rum. Beslutades det om likvidation omedelbart går det inte att återkalla den frivilliga likvidationen. Det går heller inte att ändra bolagets namn om det försätts i likvidation.  

En bild på genomgång av räkenskaper där det framgår att bolaget måste tvånglikvideras.

Tvångslikvidation

Bolagsverket eller en domstol kan besluta att ett företag ska hamna under tvångslikvidation. Skälen för detta utgörs främst av regelbrott gentemot Bolagsverket, där det i bolaget kan handla om avsaknaden av behörig styrelse, VD, revisor eller att aktiekapitalet understigit 25 000 kronor på grund av att aktier sålts. En domstol kan besluta om tvångslikvidation om aktiebolagets egna aktiekapital understiger hälften av det totala aktiekapitalet. Bolagsverket skickar ett föreläggande om tvångslikvidation för att informera bolagets företrädare om att en sådan kan komma att genomföras om bolaget inte vidtar åtgärder. I föreläggandet anges de brister som ger Bolagsverket underlag för att besluta om tvångslikvidation. 

Likvidation eller konkurs

Skillnaden mellan likvidation och konkurs är främst att vid en likvidation finns det tillgångar kvar i aktiebolaget som kan omvandlas till pengar. De eventuella skulderna kan därmed betalas med tillgångarna och en konkurs behöver inte genomföras.

Så finns det tillgångar i bolaget som kan täcka skulderna så skall bolaget likvideras. Har bolaget inte tillgångar nog att betala skulderna är en konkurs nära, ifall likviditeten inom en snar framtid inte förbättras.

 

En bild på två personer som går ingeom räkenskaperna för att se ifall bolaget ska likvideras eller försättas i konkurs

Likvidation

Finns fler tillgångar än skulder och överskott kan betalas till aktieägarna.

Konkurs

Saknas tillgångar till att betala av alla skulder.
Bild på en man som är en likvidator

Likvidator behövs för likvidationen

Oavsett om en likvidation görs genom frivillig likvidation eller tvångslikvidation så tillsätts en likvidator av Bolagsverket. Det är likvidatorn som utför själva likvidationen.

Behöver du en likvidator eller vill veta mer om en likvidators roll? Klicka då på nedan knapp.

Kallelse på okända borgenärer

Kallelse på okända borgenärer för bolag i likvidation är en av de mest vitala delarna av en likvidation. Kallelsen gör att likvidationen tar väldigt lång tid.

För att undvika fusk och bedrägeri vid likvidation så måste bolaget kalla på okända borgenärer. Detta gör att man inte kan undgå skulder som kan existera i aktiebolaget och dessutom så ordnar man upp med skulderna inför likvidationen.

Likvidatorn lämnar blanketten Kallelse på okända borgenärer till Bolagsverket. I blanketten fyller man i ifall företaget saknar kända borgenärer och fyller i namn och adress till de borgenärer som man känner till. De kända borgenärerna får då en underrättelse från Bolagsverket. Bolagsverket kontaktar även Kronofogden för att se ifall de finns borgenärer där, de skickar i sin tur också till Skatteverket för att se ifall de finns skulder hos dem.

Okända borgenärer

Bolagsverket utfärdar en kallelse på okända borgenärer som kungörs i tidningarna, kallelsetiden är sex månader. Detta är den främsta orsaken till att likvidation tar så lång tid, även ifall du vet att det inte existerar så måste Bolagsverket utfärda denna kallelse.

Borgenärer kan missa att få betalt

Är det så att en borgenär inte svarar på de kallelser som skickas ut så riskerar de att inte få betalt. När likvidationen väl är avslutad så finns det ingen möjlighet att få ersättning för sin fordran.